این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پرداخت هزینه های شرکت در همایش

به اطلاع پژوهشگران محترمی که مقاله آنها پذیرش نهایی شده است می رساند جهت درج چکیده مقاله در کتابچه همایش هزینه های شرکت در همایش را حد اکثر تا وقت اداری سه شنبه 11 اسفند پرداخت نمایند.

ادامه مطلب1394/12/11هزینه های شرکت در همایش

آخرین مهلت پرداخت هزینه های شرکت در همایش 1394/12/9 می باشد.

ادامه مطلب1394/12/08

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر