این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 

تمدید مهلت ارسال مقالات ۵ اسفند ۱۳۹۴

تاریخ برگزاری همایش: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴