این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

 کارگاه اقتصاد سنجی پیشرفته

کارگاه سیستمهای دینامیکی

کارگاه مقاله نویسی