این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

پست الکترونیکی دبیرخانه همایش:                   PRCS@iauyazd.ac.ir

پست الکترونیکی دبیر اجرایی همایش :    reza.manshadi@gmail.com